Polityka prywatności DS Engineering sp. z o.o.


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z nawiązywaniem kontaktu i relacjami biznesowymi jest DS Engineering sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, działająca pod adresem: ul. Antoniego Słonimskiego 1A, część C, 6 p., 50-304 Wrocław („DSE”). DSE gromadzi Państwa dane osobowe na przykład, gdy zaaplikują Państwo o pracę lub gdy podmiot, z którym Państwo są zatrudnieni lub z którym współpracują, nawiązuje z nami współpracę.

2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych, kategorie danych osobowych
Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w szczególności w następujących okolicznościach:

Stosunki umowne (np. z klientem lub dostawcą), inne relacje biznesowe
Jeśli są Państwo osobą fizyczną negocjującą z nami umowę, zawierającą z nami umowę (np. jako klient lub dostawca), przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże zawarcie lub wykonanie umowy może nie być możliwe lub może być utrudnione w przypadku niepodania danych. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe także w celu utrzymania relacji biznesowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO.

Jeżeli są Państwo osobą fizyczną reprezentującą podmiot, który prowadzi z nami negocjacje lub zawarł z nami umowę lub osobą kontaktową z tego podmiotu, lub z którą utrzymujemy relacje biznesowe, Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na wykonaniu umowy i weryfikacji reprezentacji drugiej strony umowy lub utrzymania relacji biznesowych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe mogą być pozyskiwane od podmiotu, z którym ma być zawarta lub została zawarta umowa, dane mogą być również pozyskiwane z ogólnodostępnych rejestrów lub ewidencji.

Zakres danych osobowych jest ograniczony do zakresu niezbędnego do zawarcia i wykonania umowy lub utrzymywania relacji biznesowych i w zależności od okoliczności, możemy przetwarzać Państwa identyfikacyjne dane osobowe, dane kontaktowe i zawodowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Państwa stanowisko oraz informacje o naszych relacjach biznesowych.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Prawo do żądania danych wynika z przepisów prawa i są Państwo zobowiązani do ich podania. Niepodanie danych uniemożliwi nam prawidłowe wykonywanie naszych obowiązków.

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania możemy zastosować działania przewidziane prawem w celu uzyskania tych danych.

Roszczenia
Możemy także, w razie konieczności, przetwarzać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania możemy zastosować działania przewidziane prawem w celu uzyskania tych danych.

3. Odbiorcy danych, przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz DSE, w tym dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, doradcom zewnętrznym, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, a także spółkom należącym do tej samej co administrator grupy kapitałowej.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Przechowywanie danych osobowych
Będziemy przetwarzali dane przez cały okres trwania umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa.  Dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego celu. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z utrzymywaniem relacji biznesowych będziemy przechowywać dane przez czas niezbędny do realizowania tych relacji, nie dłuższy niż rok od ostatniego kontaktu.

5. Prawa podmiotów danych
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych. Ponadto, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych lub zażądania ograniczenia ich przetwarzania.

Na Państwa żądanie usuniemy przetwarzane przez nas dane osobowe, chyba że będziemy mogli kontynuować ich przetwarzanie na innej podstawie, np. jeśli przetwarzanie jest konieczne do spełnienia wymogu prawnego. W pewnych okolicznościach mogą Państwo również zażądać, abyśmy dostarczyli Państwu kopię Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz zażądać, abyśmy przekazali te dane osobowe innemu administratorowi danych (prawo do przenoszenia danych). Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Można to zrobić, kontaktując się z nami (patrz poniżej). Jeżeli wycofają Państwo zgodę, przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będziemy uprawnieni lub zobowiązani do dalszego przetwarzania lub przechowywania danych osobowych na innej podstawie, w tym zgodnie z przepisami prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem przez nas zgody.

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw opisanych powyżej lub jeśli w jakikolwiek sposób nie zgadzają się Państwo ze sposobem, w jaki przetwarzamy dane osobowe lub z celami przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt. Mogą Państwo również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zmiany w polityce danych osobowych
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w szczególności w związku ze zmianami w przepisach prawa, wprowadzeniem nowych rozwiązań technologicznych, nowych lub ulepszonych funkcjonalności.

7. Dane kontaktowe
Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw lub jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z DSE za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@ds-staal.dk  lub pisemnie na adres wskazany w punkcie 1. powyżej. Prosimy o zamieszczenie na kopercie adnotacji "Dane osobowe".

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana w maju 2021 roku.

Strona korzysta z plików cookie dla optymalizacji jej działania oraz do celów statystycznych i marketingowych.


Akceptuj wszystkie pliki cookie Akceptuj niezbędne pliki cookie Odrzuć wszystkie pliki cookie